پسر معمولی

گـ ـفـ ـتـ ـگـ ـو هـ ـا ی مـ ـن بـ ـا خـ ـو د م

عناوین مطالب وبلاگ "پسر معمولی"

» ۱۳۸٩/۱/۱٧ :: ۱۳۸٩/۱/۱٧
» بـ ـهـ ـا ر ا نـ ـه :: ۱۳۸۸/۱٢/٢۸
» شـ ـیـ ـشـ ـه :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٢
» خـ ـا طـ ـر ه :: ۱۳۸۸/۱٢/۱
» ژ ن حـ ـمـ ـا قـ ـت :: ۱۳۸۸/۱۱/۱۸
» سـ ـخـ ـت جـ ـا ن :: ۱۳۸۸/۱۱/٦
» مـ ـی خـ ـو ا هـ ـم بـ ـا یـ ـسـ ـتـ ـم :: ۱۳۸۸/۱٠/٢۱
» بـ ـن بـ ـسـ ـت :: ۱۳۸۸/۱٠/٧
» قـ ـهـ ـر مـ ـا ن خـ ـا کـ ـسـ ـتـ ـر ی ، بـ ـد ر و د ! :: ۱۳۸۸/٩/٢٩
» ر فـ ـتـ ـن :: ۱۳۸۸/٩/۱۳
» یـ ـه سـ ـر ه ! :: ۱۳۸۸/٩/٢
» تـ ـر س ا ز ا نـ ـد یـ ـشـ ـه :: ۱۳۸۸/۸/٤
» بـ ـغـ ـض :: ۱۳۸۸/٧/۱٤
» فـ ـیـ ـلـ ـتـ ـر :: ۱۳۸۸/٦/٢٥
» بـ ـر گ :: ۱۳۸۸/٦/٢٠
» آ نـ ـفـ ـا کـ ـتـ ـو س :: ۱۳۸۸/٦/۱
» چـ ـگـ ـو نـ ـگـ ـی :: ۱۳۸۸/٥/۱٥
» B u t t e r f l y E f f e c t :: ۱۳۸۸/٤/۳۱
» جـ ـا ء ا لـ ـحـ ـق و ز هـ ـق ا لـ ـبـ ـا طـ ـل :: ۱۳۸۸/٤/۸
» مـ ـا :: ۱۳۸۸/۳/٢٧
» بـ ـد و ن شـ ـر ح :: ۱۳۸۸/۳/٤
» خـ ـیـ ـا ل :: ۱۳۸۸/٢/٢۸
» بـ ـهـ ـا ر (بریده بریده) :: ۱۳۸۸/٢/۱٩
» پـ ـشـ ـت شـ ـیـ ـشـ ـه :: ۱۳۸۸/٢/۱٠
» بـ ـا ر و ن :: ۱۳۸۸/۱/٢٢
» S a d B u t T r u e :: ۱۳۸۸/۱/۱٤
» مـ ـر ثـ ـیـ ـه ا ی بـ ـر ا ی یـ ـک ر و یـ ـا :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٠
» مـ ـث سـ ـگ ! :: ۱۳۸٧/۱۱/٢٤
» مـ ـر د نـ ـا مـ ـر ئـ ـی :: ۱۳۸٧/۱۱/۱٤
» تـ ـر د مـ ـیـ ـل :: ۱۳۸٧/۱٠/٢٠
» خـ ـو ب د و سـ ـت د ا ر م د یـ ـگـ ـه ! :: ۱۳۸٧/٩/۳٠
» آ بـ ـا ژ و ر :: ۱۳۸٧/٩/۸
» A n a l y s e :: ۱۳۸٧/۸/٢۱
» تـ ـبـ ـخـ ـیـ ـر :: ۱۳۸٧/۸/۱۸
» پـ ـیـ ـا لـ ـه :: ۱۳۸٧/۸/۱۳
» کـ ـو چ نـ ـا مـ ـه :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» ا گـ ـر . . . آ ن گـ ـا ه ! :: ۱۳۸٧/٧/۱۳
» بـ ـر هـ ـنـ ـه :: ۱۳۸٧/٦/۱۸
» پـ ـا یـ ـیـ ـز :: ۱۳۸٧/٦/٢
» چـ ـهـ ـا ر گـ ـا ه :: ۱۳۸٧/٥/۱٤
» مـ ـا شـ ـیـ ـن ز مـ ـا ن :: ۱۳۸٧/٥/۱۱
» نـ ـو سـ ـتـ ـا لـ ـژ ی :: ۱۳۸٧/٥/٥
» ر ا ه حـ ـل :: ۱۳۸٧/٤/٢٧
» بـ ـخـ ـشـ ـش :: ۱۳۸٧/٤/۱۱
» ا و ر و یـ ـا نـ ـد ا ر د :: ۱۳۸٧/۳/۳۱
» خـ ـیـ ـر ه شـ ـد ن :: ۱۳۸٧/۳/۱۸
» سـ ـلـ ـو ک بـ ـه عـ ـقـ ـل :: ۱۳۸٧/۳/٧
» نـ ـو ا ز ش :: ۱۳۸٧/٢/۱٥
» ر و یـ ـا :: ۱۳۸٧/٢/۳
» اگـ ـه ایـ ـن آرومـ ـت مـ ـی کـ ـنـ ـه . . . :: ۱۳۸٧/۱/۱٢
» شـ ـعـ ـبـ ـد ه :: ۱۳۸٦/۱٢/٢٩
» عـ ـیـ ـنـ ـک د و د ی :: ۱۳۸٦/۱۱/٢٥
» ۱۳۸٦/۱۱/٢٠ :: ۱۳۸٦/۱۱/٢٠
» ۱۳۸٦/۱۱/٥ :: ۱۳۸٦/۱۱/٥
» ۱۳۸٦/۱٠/٢٥ :: ۱۳۸٦/۱٠/٢٥
» ۱۳۸٦/۱٠/۱٠ :: ۱۳۸٦/۱٠/۱٠
» ۱۳۸٦/۱٠/٥ :: ۱۳۸٦/۱٠/٥
» دل بی تو به جان آمد ، وقتست که بــــاز آیی :: ۱۳۸٦/۱٠/٢
» ۱۳۸٦/۸/٢٧ :: ۱۳۸٦/۸/٢٧
» ۱۳۸٦/۸/۱۸ :: ۱۳۸٦/۸/۱۸
» ۱۳۸٦/۸/۱۳ :: ۱۳۸٦/۸/۱۳
» زاویـــ ــــه :: ۱۳۸٦/۸/٩
» ۱۳۸٦/۸/٥ :: ۱۳۸٦/۸/٥
» ۱۳۸٦/٧/٢۸ :: ۱۳۸٦/٧/٢۸
» چشم های بسته :: ۱۳۸٦/٧/٢۳
» ۱۳۸٦/٧/٢٠ :: ۱۳۸٦/٧/٢٠
» ۱۳۸٦/٧/۱۳ :: ۱۳۸٦/٧/۱۳
» ۱۳۸٦/٧/۸ :: ۱۳۸٦/٧/۸
» ۹ تای یکم ! :: ۱۳۸٦/٧/٦
» پنج سال به تلخی یک عمر ٬ با طعم کهولتی بر جانم :: ۱۳۸٦/٦/۳۱
» ۱۳۸٦/٦/٢٥ :: ۱۳۸٦/٦/٢٥
» پاييز :: ۱۳۸٦/٦/٢٤
» خُزعبلات یک مُخ پُکیده ! :: ۱۳۸٦/٦/٢٠
» ۱۳۸٦/٦/۱۳ :: ۱۳۸٦/٦/۱۳
» لب های خندانت همه را گمراه کرده است :: ۱۳۸٦/٦/٧
» نجات دهنده ! :: ۱۳۸٦/٥/٢٧
» ۱۳۸٦/٥/۱٥ :: ۱۳۸٦/٥/۱٥
» خود مظلوم بينی :: ۱۳۸٦/٤/٢٩
» ۱۳۸٦/٤/٧ :: ۱۳۸٦/٤/٧
» ۱۳۸٦/٤/٢ :: ۱۳۸٦/٤/٢
» ۱۳۸٦/۳/۳٠ :: ۱۳۸٦/۳/۳٠
» ۱۳۸٦/۳/٢۱ :: ۱۳۸٦/۳/٢۱
» ۱۳۸٦/۳/۱۸ :: ۱۳۸٦/۳/۱۸
» ۱۳۸٦/۳/۱٤ :: ۱۳۸٦/۳/۱٤
» ۱۳۸٦/۳/۱٠ :: ۱۳۸٦/۳/۱٠
» ۱۳۸٦/٢/٢۱ :: ۱۳۸٦/٢/٢۱
» هنوز دهنت بوی شير می ده ! :: ۱۳۸٦/٢/۱۱
» ميعاد :: ۱۳۸٦/٢/۱٠
» ور رفتن با آرزو ها ! :: ۱۳۸٦/۱/۳٠
» ۱۳۸٦/۱/٢٥ :: ۱۳۸٦/۱/٢٥
» ۱۳۸٦/۱/٢٢ :: ۱۳۸٦/۱/٢٢
» اين چيزا رفع عطش نمي كنه ! (مينيمال زنجيري ۲) :: ۱۳۸٦/۱/٢٠
» ۱۳۸٦/۱/٩ :: ۱۳۸٦/۱/٩
» ۱۳۸٥/۱٢/٢٩ :: ۱۳۸٥/۱٢/٢٩
» ۱۳۸٥/۱٢/٢۳ :: ۱۳۸٥/۱٢/٢۳
» بادکنک گازی :: ۱۳۸٥/۱٢/۱٥
» کودک ! :: ۱۳۸٥/۱٢/۱۱
» ۱۳۸٥/۱٢/٥ :: ۱۳۸٥/۱٢/٥
» از محبت می ترسيد . . :: ۱۳۸٥/۱٢/۱
» ۱۳۸٥/۱۱/۳٠ :: ۱۳۸٥/۱۱/۳٠
» خلصه :: ۱۳۸٥/۱۱/٢٧
» ۱۳۸٥/۱۱/٢٤ :: ۱۳۸٥/۱۱/٢٤
» ۱۳۸٥/۱۱/۱۸ :: ۱۳۸٥/۱۱/۱۸
» افکار پوسيده :: ۱۳۸٥/۱۱/۱٥
» ۱۳۸٥/۱۱/٥ :: ۱۳۸٥/۱۱/٥
» ۱۳۸٥/۱۱/٢ :: ۱۳۸٥/۱۱/٢
» ۱۳۸٥/۱٠/٢٩ :: ۱۳۸٥/۱٠/٢٩
» ۱۳۸٥/۱٠/٢٥ :: ۱۳۸٥/۱٠/٢٥
» ۱۳۸٥/۱٠/٢۳ :: ۱۳۸٥/۱٠/٢۳
» دیدی کِرم از خودته ؟ :: ۱۳۸٥/۱٠/۱٩
» مینیمال زنجیری . . . :: ۱۳۸٥/۱٠/۱٥
» يلدا بازی ! :: ۱۳۸٥/۱٠/٩
» بر سر تـُـربت ِ من با مِی و مُطرِب بِنِشیـن :: ۱۳۸٥/۱٠/۱
» ۱۳۸٥/۸/٢٥ :: ۱۳۸٥/۸/٢٥
» ۱۳۸٥/۸/۱٧ :: ۱۳۸٥/۸/۱٧
» ۱۳۸٥/۸/۱٥ :: ۱۳۸٥/۸/۱٥
» ۱۳۸٥/۸/۱۱ :: ۱۳۸٥/۸/۱۱
» قانون نسبت ها :: ۱۳۸٥/۸/۳
» ۱۳۸٥/۸/۱ :: ۱۳۸٥/۸/۱
» معبد عشاق :: ۱۳۸٥/٧/٢٩
» عين عدالت ! :: ۱۳۸٥/٧/۱٩
» بيا اين دفه رو صادق باشيم ! :: ۱۳۸٥/٧/۱٦
» ۱۳۸٥/٧/۱٦ :: ۱۳۸٥/٧/۱٦
» بی تابی :: ۱۳۸٥/٦/۱٧
» سنگ خارا :: ۱۳۸٥/٥/۱٧
» جاهل :: ۱۳۸٥/٥/۱۱
» ۱۳۸٥/٤/۱۳ :: ۱۳۸٥/٤/۱۳
» ساقيا می بده ! :: ۱۳۸٥/٤/۸
» قيافه ی حق به جانب نگير مرتيکه ! :: ۱۳۸٥/۳/٢٩
» ۱۳۸٥/۳/۱۳ :: ۱۳۸٥/۳/۱۳
» ۱۳۸٥/۳/۱۱ :: ۱۳۸٥/۳/۱۱
» حال قربانی می شود ... :: ۱۳۸٥/۳/۸
» ۱۳۸٥/٢/۱٦ :: ۱۳۸٥/٢/۱٦
» مسافر کوير :: ۱۳۸٤/۱۱/۱٤
» ميشه رفتارشونو در جهت هدف جهت داد :: ۱۳۸٤/۱۱/٢
» بت :: ۱۳۸٤/۱٠/۱٧
» ۱۳۸٤/٥/٢٤ :: ۱۳۸٤/٥/٢٤
» من يک ديکتاتورم ! :: ۱۳۸٤/۳/٢٥
» آه و اوه از نوعی ديگر ! :: ۱۳۸٤/٢/٢۸
» ۱۳۸٤/٢/٢٢ :: ۱۳۸٤/٢/٢٢
» ۱۳۸٤/٢/٤ :: ۱۳۸٤/٢/٤
» ۱۳۸۳/۱٢/٢٧ :: ۱۳۸۳/۱٢/٢٧
» دو کله پوک ! :: ۱۳۸۳/۱٢/٢۳
» آفرينش (۲) :: ۱۳۸۳/۱٢/٢٠
» آفرينش :: ۱۳۸۳/۱٢/۱٧
» هرچه نادان تر ... با ارزش تر ! :: ۱۳۸۳/۱٢/٩
» راست يا دروغ؟ مهم اثرشه! :: ۱۳۸۳/۱۱/۳
» باغ وحش :: ۱۳۸۳/۱٠/٢٩
» خلاء :: ۱۳۸۳/۱٠/٢۸
» پوست و استخون ! :: ۱۳۸۳/٩/۳٠
» بشقاب به جای دستمال ! :: ۱۳۸۳/٩/٢٩
» کرسی :: ۱۳۸۳/٩/٢٧
» نقش ناپلئون در زندگی ایرانیان ! :: ۱۳۸۳/٩/۸
» ۱۳۸۳/٩/٧ :: ۱۳۸۳/٩/٧
» ما اينيم .... چه بخوای ٬ چه نخوای .... :: ۱۳۸۳/۸/۳٠
» ۱۳۸۳/۸/٢٦ :: ۱۳۸۳/۸/٢٦
» فرودگاه :: ۱۳۸۳/۸/٢۳
» سوء تفاهم نامه ۲ ( ۱۸+ ) :: ۱۳۸۳/۸/۱٦
» ۱۳۸۳/۸/۱٠ :: ۱۳۸۳/۸/۱٠
» اراذل بازی از ازل ! :: ۱۳۸۳/٦/۱٥
» ای داد ای هوار ! :: ۱۳۸۳/٦/۱
» ۱۳۸۳/٥/٢٦ :: ۱۳۸۳/٥/٢٦
» کسی او را دوست ندارد .... :: ۱۳۸۳/٥/۱٩
» پارادوکس :: ۱۳۸۳/٥/٦
» ترميناتور :: ۱۳۸۳/٥/٤
» حد و مرز :: ۱۳۸۳/٤/٧
» فوران سوژه :: ۱۳۸۳/۳/۳۱
» و اما واقعیت ! :: ۱۳۸۳/۳/٢٤
» روی ديوار توالت ( ادامه .... ) :: ۱۳۸۳/۳/۱٦
» سوتی + چاپ دوم! :: ۱۳۸۳/۳/٢
» کسی ديگر ( از نوع مثبتش! ) :: ۱۳۸۳/٢/٢٩
» ايجاز :: ۱۳۸۳/٢/٢٤
» دوست دارم خفش کنم! :: ۱۳۸۳/٢/٢٢
» خوشبختی :: ۱۳۸۳/٢/۱٩
» سگ :: ۱۳۸۳/٢/۱٦
» مرد = زن ضربدر 2 :: ۱۳۸۳/٢/۱٤
» محبت :: ۱۳۸۳/٢/۱٢
» حماقت .... :: ۱۳۸۳/٢/۱۱
» مثل دريای بی موج :: ۱۳۸۳/٢/۱٠
» دل کبوتری در قفس عقل :: ۱۳۸۳/٢/٦
» لعنتيه دوست داشتنی! :: ۱۳۸۳/٢/٥
» شیراز نامه (2) :: ۱۳۸۳/۱/۱۸
» شيراز نامه ( ۱ ) :: ۱۳۸۳/۱/۱٦
» رشوه! :: ۱۳۸۳/۱/۸
» کريسمس مبارک ! :: ۱۳۸۳/۱/۱
» تطبيق پذيری :: ۱۳۸٢/۱٢/٢۳
» ۱۳۸٢/۱٢/۱۳ :: ۱۳۸٢/۱٢/۱۳
» دبيرستان :: ۱۳۸٢/۱۱/٢٦
» سرگردانی :: ۱۳۸٢/۱۱/٢٤
» داستان سر و سنگ! :: ۱۳۸٢/۱۱/٩
» گذر عمر..... :: ۱۳۸٢/۱۱/۳
» فوران :: ۱۳۸٢/۱٠/٢٩
» صداقت :: ۱۳۸٢/۱٠/٢٢
» واکسن :: ۱۳۸٢/۱٠/۱٤
» لذت :: ۱۳۸٢/۱٠/٩
» ۱۳۸٢/۱٠/٦ :: ۱۳۸٢/۱٠/٦
» اطمينان :: ۱۳۸٢/۱٠/٤
» يه پسر معمولی :: ۱۳۸٢/٩/٢٢
» دبستان و دانشگاه پلی تکنيک! :: ۱۳۸٢/٩/٢۱
» زخم و زيلی! :: ۱۳۸٢/٩/۱۸
» شعر از نوع اکبری !! :: ۱۳۸٢/۸/۱٥
» گناه :: ۱۳۸٢/۸/۱٢
» تکان دهنده! :: ۱۳۸٢/۸/۸
» اعتراض :: ۱۳۸٢/٧/٢٦
» سکوت :: ۱۳۸٢/٧/٢۳
» انرژی :: ۱۳۸٢/٧/۱۸
» و دلتنگی من اينجاست... :: ۱۳۸٢/٧/۱۳
» شانس...... :: ۱۳۸٢/٧/٩
» پيشدستی ! :: ۱۳۸٢/٧/۱
» پسر بچه ی تخس و غير قابل تحمل! :: ۱۳۸٢/٦/۳٠
» Hey You :: ۱۳۸٢/٦/٢٧
» ۱۳۸٢/٦/٢٥ :: ۱۳۸٢/٦/٢٥
» تيتر می خواد چی کار؟ هان؟! :: ۱۳۸٢/٦/٢٢
» گذر عمر: از تراوشات اکبر ! :: ۱۳۸٢/٦/۱۸
» يه سفر از آسمون افتاد جلوی پام! :: ۱۳۸٢/٦/۱٥
» فوتبال ايران .... پدال های گاز و ترمز! :: ۱۳۸٢/٦/۱۱
» پارک ملت! :: ۱۳۸٢/٦/٦
» يه عاشق تهرانی و معشوقه ی شيرازی اش! :: ۱۳۸٢/٦/۳
» واقع بينی :: ۱۳۸٢/٦/۳
» من خيلی کارم درسته و تو هيچی نيستی! :: ۱۳۸٢/٦/۱
» قرار........... :: ۱۳۸٢/٥/۳٠
» دوگانگی :: ۱۳۸٢/٥/٢٧
» دوست داشتن :: ۱۳۸٢/٥/٢٥
» اکبر آقا وارد ميشود !! :: ۱۳۸٢/٥/٢۱
» تهی شده ام !! :: ۱۳۸٢/٥/٢٠
» قرار بعدی! :: ۱۳۸٢/٥/۱٩
» سفرنامه + آب شدن دل برای قرار! :: ۱۳۸٢/٥/۱۸
» ناله! :: ۱۳۸٢/٥/۱٤
» آسمون :: ۱۳۸٢/٥/۱۱
» بازار مکاره.... :: ۱۳۸٢/٥/٩
» امان از فيلتر ها ! :: ۱۳۸٢/٥/٧
» عروسيه جواتی! :: ۱۳۸٢/٥/٧
» تولد خاطرات کودکی :: ۱۳۸٢/٥/۳
» انفجار لينک :: ۱۳۸٢/٥/٢
» تولد رختکن! :: ۱۳۸٢/٤/۳٠
» ديوونه شدم! :: ۱۳۸٢/٤/٢٧
» آذربايجان اير....... :: ۱۳۸٢/٤/٢٦
» انتظار برای چند روز پر از اتفاق! :: ۱۳۸٢/٤/٢٢
» ديدار با ملا عمر ! :: ۱۳۸٢/٤/٢٠
» ۱۸تير = کشک! :: ۱۳۸٢/٤/۱٩
» درد :: ۱۳۸٢/٤/۱۸
» چه تيتری بذارم آخه؟! :: ۱۳۸٢/٤/۱۸
» لاله و لادن :: ۱۳۸٢/٤/۱٦
» تو عزيز دلمی :: ۱۳۸٢/٤/۱٥
» دوتا بيشتر نمونده! :: ۱۳۸٢/٤/۱٢
» قر و قاطی! + تولد.... :: ۱۳۸٢/٤/٩
» خنگی............! :: ۱۳۸٢/٤/٦
» تشکرجات نامه! :: ۱۳۸٢/٤/٥
» اتفاقات تکراری. :: ۱۳۸٢/٤/۳
» قرار بلاگر ها (۲) :: ۱۳۸٢/۳/۳٠
» ّآهو و الاغ :: ۱۳۸٢/۳/٢٩
» اعداد حياتی ! :: ۱۳۸٢/۳/٢٩
» آزادی....! :: ۱۳۸٢/۳/٢٤
» نفوذ طالبان در گروه متاليکا! :: ۱۳۸٢/۳/٢٠
» حرف مفت! :: ۱۳۸٢/۳/۱۸
» از لويزان تا لس آنجلس! :: ۱۳۸٢/۳/۱٦
» چه گرم ! + از شير مرغ تا جون آدميزاد :: ۱۳۸٢/۳/۱٢
» بالاخره اومد..... :: ۱۳۸٢/۳/۱۱
» تولد ! :: ۱۳۸٢/۳/۱٠
» يه پسر معمولی + يه عاشق پيشه! :: ۱۳۸٢/۳/٩
» اشکها و لبخند ها ! :: ۱۳۸٢/۳/۸
» موفقيت :: ۱۳۸٢/۳/٥
» قيصر :: ۱۳۸٢/۳/۱
» دانشجوی عاشق! :: ۱۳۸٢/٢/۳٠
» بازگشت :: ۱۳۸٢/٢/٢٩
» لعنتيه دوست داشتنيه من! :: ۱۳۸٢/٢/٢۸
» اوضاع مردان در دنيای مترقی! :: ۱۳۸٢/٢/٢٦
» آش شلم شوربا :: ۱۳۸٢/٢/٢٦
» واقعيت! :: ۱۳۸٢/٢/٢٤
» سلام! :: ۱۳۸٢/٢/٢۱
» بابا اين خبرا هم نيست! :: ۱۳۸٢/٢/۱٦
» با مو هايی افراشته! :: ۱۳۸٢/٢/۱۱
» اوضاع خوبه! :: ۱۳۸٢/٢/٧
» عشق و ديوانگی :: ۱۳۸٢/٢/۳
» شيرينی ناپلئونی بدون قهوه! :: ۱۳۸٢/۱/۳۱
» رويا :: ۱۳۸٢/۱/٢۳
» بزرگترين فاجعه! :: ۱۳۸٢/۱/٢۱
» انگيزه؟ :: ۱۳۸٢/۱/٢۱
» دخترک منتظر شازده ای با اسب سپيد........! :: ۱۳۸٢/۱/۱٦
» دوست داشتن ؛ نه عشق...................! :: ۱۳۸٢/۱/۱٤
» ۲۲ سالگی! :: ۱۳۸٢/۱/۱٤
» اين سيزده نحس نبود! :: ۱۳۸٢/۱/٩
» رسيدم! :: ۱۳۸٢/۱/٥
» فعلا خدا حافظ! :: ۱۳۸۱/۱٢/٢۸
» خسته ام ؛ خيلی خسته :: ۱۳۸۱/۱٢/٢٤
» اين اولين نوشته نيست! :: ۱۳۸۱/۱٢/٢٤