پسر معمولی

گـ ـفـ ـتـ ـگـ ـو هـ ـا ی مـ ـن بـ ـا خـ ـو د م

بزرگترين فاجعه!
نویسنده : شهاب - ساعت ۱:٠۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٢/۱/٢۱
 
می دانيد بزرگترين فاجعه ای که ممکن است برای يک ملت پيش بيايد چيست؟
اينکه يک ملت فکر کنند هيچ توانی برای تغيير سرنوشت خود ندارند و سرنوشت آنان توسط افراد ديگری رقم زده می شود!
تمام بر نامه ريزی ها و تبليغات و روشهايی که قدرت ها ی بزرگ استفاده می کنند اين است که مردم ( حتی مردم خودشان) به اين باور برسند !
رسيدن به اين باور يعنی عملی شدن خواست های آنان!
و الان که دقيق تر نگاه می کنم می بينم که در کشور ما خيلی ها به اين باور رسيده اند!
و اين می تواند بزرگ ترين فاجعه باشد.
فقط کمی با خود خلوت کنيد و به اين مساله فکر کنيد........
به چه نتيجه ای می رسيد؟
تا بعد..................