پسر معمولی

گـ ـفـ ـتـ ـگـ ـو هـ ـا ی مـ ـن بـ ـا خـ ـو د م

سنگ خارا
نویسنده : شهاب - ساعت ٦:۳۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/٥/۱٧
 

جاي آن دارد كه چنـــدي همره صـــحـــــــــــرا بگردم

ســنـــگ خـــــــــــارا را گواه اين دل شــــيـــدا بگيرم

مو به مو دارم ســـخـــن ها ، نكته ها از انــــجـمــن ها

بشنو اي ســــنـــگ بيابان ، بشنويد اي بــاد و بـــــاران

با شما دمـســــــــــازم اكنون ، با شما هـمـــرازم اكنون

شمع خــــــــــــــود ســــــــوزي چو من در ميان انجمن

گـــاهي اگر آهـــــــــــــــــــــي كشم دل ها بــســــــوزد

گـــاهي اگر آهـــــــــــــــــــــي كشم دل ها بــســــــوزد

يك چنين آتــش به جــــــــــــــان ، مصلحت باشد همان

با عـشــــــــــــــــق خود تــنــها شوم ، تــنــها بســـوزم

با عـشــــــــــــــــق خود تــنــها شوم ، تــنــها بســـوزم

من يكي مـجـنــــــــــون ديگر ، در پي لــيــلاي خويشم

عاشق عاشق اين شور و حال ِ عشق بي فرداي خويشم

تا به ســــــويش رهسپارم ، جان به مســتـي مي سپارم

من پريشــــــان حال ِ دل خوش ، با همين دنياي خويشم

من پريشــــــان حال ِ دل خوش ، با همين دنياي خويشم